Exciton and Polaron Dynamics in Thin Oligo- and Polythiophene Films