Three essays on analyzing and addressing SME innovation heterogeneity