Heterogeneity of Leishmania donovani Parasites Complicates Diagnosis of Visceral Leishmaniasis