Epidemiologie des Diabetes mellitus Typ 2 in sub-Sahara Afrika