The Flexibility of Oligosaccharides Unveiled Through Residual Dipolar Coupling Analysis