Diagnosing Topological Edge States via Entanglement Monogamy