Apophthegmata Philosophōn Kai Stratēgōn. Rhētorōn Te Kai Poiētōn. Syllegenta, para Arseniou Archiepiskopou Monembasias